اصول راهنما درباره فقر شدید و حقوق بشر دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

این کتابچه توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل تهیه و منتشر شده است