اعلاميه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی

این اعلامیه در جریان ۶۲ مین مجمع عمومی این سازمان در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ در نیویورک به تصویب رسید.