تجمع در ژنو

روز دوشنبه ١٤ فوریه ٢٠١١ برابر با ٢٥ بهمن ١٣٨٩، تجمعی در حمایت از جنبش آزادیخواهی مردم ایران و تظاهرات ضد دیکتاتوری در شهرهای مختلف ایران، از سوی ایرانیان مقیم شهر ژنو در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو انجام شد. مرکز زاگرس نیز در ایفای وظیفه انسانی خود در محکومیت مستبدان و در حمایت از آزادیخواهان ایران، در این اجتماع شرکت داشت.
اجتماع کنندگان با دادن شعارهایی در ضدیت با دیکتاتوری و حکومت مستبدانه در ایران، از سازمان ملل خواستند که نقش خود را در جهت تامین آزادی و دمکراسی در ایران ایفا نماید.