حمایت از فراخوان به تظاهرات اول اسفند در سراسر ایران

روز ٢٥ بهمن، برای بار دیگر مردم ایران نشان دادن که خواهان تغیر در ایران هستند. آنها با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور، خواست اصلی خود، یعنی دمکراسی را آشکارا فریاد زدند.
حال همین مردم، با اراده ای راسختر، قصد دارند در روز ١ اسفند ١٣٨٩ خواستهای خود را فریاد زنند.
ما ضمن حمایت از این حرکت، از همه اقشار جامعه می خواهیم تا با حضور موثر در این همایش سراسری، صدای آزادیخواهی و دمکراسی طلبی خود را به گوش استبداد حاکم رسانده، همه با هم بگویم ” مرگ بر دیکتاتور”.

مرکز زاگرس برای دمکراسی و حقوق بشر