حکم اعدام حبیب الله لطیفی را متوقف کنید

روز پنجشنبه ٢٣ دسامبر ٢٠١٠ از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی در ٢٧ دسامبر ٢٠١٠،  به صالح نیکبخت، وکیل مدافع وی ابلاغ شد.
حبیب الله لطیفی دانشجو و فعال مدنی کرد، حدود چهار سال قبل در شهرسنندج دستگیر و بعد از تحمل شکنجه و آزار فراوان، به اتهام ارتباط با احزاب سیاسی کرد مخالف نظام و معاندت با خدا، محکوم به اعدام شد.
مرکز زاگرس علاوه بر ابراز انزجار از تائید این حکم، از قدرتمداران جمهوری اسلامی می خواهد از اجرای این حکم جلوگیری و به پرونده ایشان بازنگری نمایند.
ما نارضایتی خود را از اجرای این جکم به مراکز مرتبط در سطح بین الملل اعلام کرده و قاطعانه خواهان توقف این حکم شده ایم.

مرکز زاگرس برای دمکراسی و حقوق بشر

٢٤ دسامبر ٢٠١٠