بیانیه مشترک؛
رامین حسین پناهی را اعدام نکنید!

[ادامه مطلب را ببینید]

ببیاننامه ١٢ سازمان حقوق بشری در حمایت از اعتصابات اخیر در کردستان ایران!

[ادامه مطلب را ببینید]

بیاننامه مشترک ١٢ سازمان حقوق بشری در محکومیت حکم اعدام زندانی سیاسی، رامین حسین پناهی!

[ادامه مطلب را ببینید]

بیانیه انجمن های حقوق بشری درباره وقایع اهواز!

[ادامه مطلب را ببینید]

بیانیه سازمانهای حقوق بشری در حمایت از اعتراضات مدنی خلق عرب در ایران!

[ادامه مطلب را ببینید]

تصویب قطعنامه ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

[ادامه مطلب را ببینید]

بیانامه مرکز حقوق بشر زاگرس در دهمین فروم سازمان ملل در مورد حقوق اقلیتها
ایتمها ۲ ، ۳

[ادامه مطلب را ببینید]

گزارش برگزاری کنفرانس "حقوق اقلیتها در ایران" در مقر سازمان ملل در ژنو،

[ادامه مطلب را ببینید]

گزارش برگزاری کنفرانس ''حق تعین سرنوشت و اتونومی'' در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد!

[ادامه مطلب را ببینید]

گزارش کنفرانسی در سازمان ملل در مورد حقوق اقلیتها در ایران

[ادامه مطلب را ببینید]

گزارش مارس ۲۰۱۴، احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

[ادامه مطلب را ببینید]

اطلاعیه پایانی نشست ویژه در سازمان ملل در یادبود تراژدی حلبچه

[ادامه مطلب را ببینید]

بیانیه در مورد اوج گیری اعدامها در ایران!

[ادامه مطلب را ببینید]

گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

[ادامه مطلب را ببینید]

بیانیه به مناسبت ١٩ اردیبهشت، سومین سالروز اعدام پنج فعال کرد در ایران

[ادامه مطلب را ببینید]

ویدئو؛ قرائت سومین گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران

[ادامه مطلب را ببینید]

                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center